dinsdag 23 juni 2009

Op de uitkijkInsturen Copij

Deze weblog is voor iedereen die een mooie foto, leuk verhaal of wetenswaardigheid heeft m.b.t. de Tibetaanse Spaniel.

Dus wilt u iets kwijt over deze leuke hondjes mail dan naar marjolijn.dirkx@planet.nl

Invoering Rasspecifiek Fokreglement

Op 23 april 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het bestuursvoorstel om het rasspecifieke fokreglement (RFR) te gaan invoeren.
De Commissie Certificering & Reglementering, bestaande uit Sandra Ottens en Robert Brouwer, gaat dit begeleiden.

De bedoeling is per ras in overleg te treden met de fokkers en overige belangstellende leden van dat ras en zo voor elk ras een RFR in concept op te stellen.
Voor het overleg willen we in principe de weblogs (per ras) gaan gebruiken, hoewel daarvoor nog wel een paar zaken geregeld moeten worden, want we willen geen inmenging van mensen die er niets mee te maken hebben.
Maar, omdat (nog) niet iedereen over internet beschikt, zullen we ook andere kanalen zoals telefoon en/of briefpost inzetten, als dat nodig mocht zijn.

Inventarisatie deelnemers
De commissie wil beginnen met een inventarisatie van de aantallen leden per ras die willen deelnemen aan het overleg dat moet leiden tot een rasspecifiek fokreglement.
Wij verzoeken dan ook iedereen die wil deelnemen aan de discussie van één of meerdere rassen, of op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen, het formulier wat u aan het eind van deze informatie kunt vinden, in te vullen en op te sturen.
U kunt het formulier ook op de website van de club vinden. U kunt het dan op uw PC invullen en per e-mail inzenden.

Concept-RFR
Ondertussen zal de commissie een universeel concept-RFR opstellen, in het door de Raad van Beheer voorgeschreven model, maar gebaseerd op ons eigen huidige fokreglement.
Dat kan dan de basis zijn voor elk afzonderlijke RFR per ras.

Zodra we weten welke leden van elk ras mee gaan doen (en op welke wijze) gaan we per ras het overleg starten. Gezien het grote aantal rassen niet voor alle rassen tegelijk, maar waarschijnlijk per 3 of 4 rassen. In principe gaan we geen bijeenkomsten organiseren, maar mocht het echt nodig blijken, is dat natuurlijk wel mogelijk.
Afhankelijk van de voortgang zullen we tussentijds de resultaten terugkoppelen.
Globaal in het clubblad en meer specifiek via de weblogs en e-mail (of briefpost) naar de belanghebbenden.

Zodra de deelnemers van een bepaald ras het met elkaar eens zijn over de inhoud van hun concept-RFR, wordt dat overleg beëindigd en wordt een overleg voor een volgend ras opgestart.
Uiteindelijk zullen de verschillende concept-RFR-en in een Algemene Ledenvergadering (we mikken op het voorjaar van 2010) goedgekeurd moeten worden.

De Commissie Certificering & Reglementering
Sandra Ottens
Robert Brouwer
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Invoering Rasspecifiek Fokreglement (RFR) Inventarisatie deelnemers 2009


Persoonsgegevens

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

Ras(sen) :

(bij meer dan één ras, svp voor elk ras aangeven hoe u betrokken bent en hoe u wenst deel te nemen aan het overleg)


Betrokkenheid
(svp aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk)

O Fokker
O eigenaar dekreu
O eigenaar huishond
O belangstellend
O anders, nl. …………………………………….


Deelname
(hoe wenst u deel te nemen aan het overleg ?)

O actief via internet en/of e-mail
O actief via telefoon en/of briefpost
O passief persoonlijk (u wordt per e-mail of briefpost op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij uw ras)
O passief algemeen (u kunt de globale vorderingen in het clubblad lezen)Dit formulier svp opsturen naar :

Commissie Certificering & Reglementering
p/a Robert Brouwer
Emmerikseweg 26
7077 AP Netterden

U kunt dit formulier ook downloaden van de website van de club, invullen en per e-mail opsturen naar
robert@gentlejewel.nl

dinsdag 16 juni 2009

Een perfect koppel

Veel mensen denken dat een grote en een heel kleine hond niet goed samengaan. Wel, bij ons is het tegendeel het geval! Onze Leonberger (Memicedaiska) Dara (teef, ruim 3 jaar, 57 kilo) heeft er sinds mei 2008 een "zusje" bij: Coentje (Tibetaanse spaniel, ruim 1 jaar, 5 kilo). De naam Coentje is afgeleid van het Tibetaanse woord "Cunu", dat "kleintje" betekent.
Dara en Coentje kunnen het uitstekend samen vinden. Ze spelen geweldig met elkaar - soms aardig wild, maar Dara blijft heel voorzichtig en Coentje onverschrokken. Ze kunnen ook heerlijk bij elkaar liggen slapen. In gezelschap van meedere Leonbergers, bijvoorbeeld bij Ida of, zoals kortgeleden, tijdens de "Winner" en bij de nieuwjaarswandeling in Ugchelen, is Coentje in haar element: helemaal "Leonberger-gek"!
Als je om de één of andere reden geen twee Leonbergers kunt hebben - zoals wij vroeger wel hadden - is deze combinatie ideaal. We hebben erg veel plezier met het stel!

Jan Jaap Sorber,
Appeltern